Initiatief en ontstaan

“Voor mij als moeder van Vico (nu 13 jaar) - een heel innemende lieve jongen, die voortdurend nabijheid en begeleiding nodig heeft - is het een ware kunst hem thuis te houden, en daarbij ook voldoende aandacht en zorg te hebben voor mijn andere zoon, Lev (nu 16 jaar). Zorg voor elkaar, in en vanuit de nabije omgeving, is niet vanzelfsprekend, of zelfs nagenoeg afwezig. Naast onze eigen zorg voor Vico zijn we verder vooral aangewezen op betaalde zorg (professionele of informele zorgverleners, betaald vanuit een PGB). Daarbij is het ook een uitdaging duurzame (zorg)relaties aan te gaan; mensen komen en gaan.

Vico zal, net zoals veel andere kinderen en (jong)volwassenen, altijd veel zorg en nabijheid nodig hebben, als een kring van ‘liefdevolle veiligheid en duidelijkheid’ om hen heen. Met het oog op de toekomst wens ik Vico, en deze andere kinderen, een woonplek toe waarin zij kunnen floreren en zichzelf kunnen zijn, in hun pure natuur” (Kristin Janssens, 18 juli 2022).

We hebben niet alleen de wens een plek onder de zon te creëren voor zorgintensieve kinderen en (jong)volwassenen, maar willen graag een gemeenschap vormen waarin zowel mensen met een ernstige en/of verstandelijke beperking als mensen zonder dergelijke beperking(en) samen wonen en leven (zie ook “omgekeerde integratie”). 

Naast onze focus op “omgekeerde integratie” en “zorg voor elkaar”, vinden we het ook van belang zorg te dragen voor een duurzame leefomgeving voor mens, dier en natuur (zie “ecologie en duurzaamheid)”. Om dit alles daadwerkelijk te doen “leven” is aandacht voor gemeenschapsvorming, stilte en reflectie van wezenlijk belang.

In onze zoektocht naar een passende woon- en leefvorm voor Vico hebben we diverse woonzorgplekken bezocht en bijgedragen aan het ontstaan van andere woongemeenschappen. We zoeken daarbij telkens naar wat goed werkt, wat aandachtspunten zijn, en wat niet of minder goed werkt. Deze inzichten nemen we mee in onze verdere keuzes voor de juiste vorm.

Sinds dit jaar is ook de samenwerking met de kerngroep gestart, en zullen we onze gezamenlijke wensen en inzichten verder vertalen naar de praktijk.

Reflectie van een boom in een glazen bol

Met wie willen we deze droom realiseren?

We denken aan:

  • Mensen die affiniteit hebben met het concept ‘omgekeerde integratie’ en mensen die extra zorg en begeleiding nodig hebben.
  • Mensen die affiniteit hebben met duurzaam en ecologisch wonen.
  • Ouders van een of meerdere zorgintensieve kinderen.
  • Zorgintensieve kinderen, jongeren en/of (jong)volwassenen.
  • Mensen die geen kinderen of geen zorgintensief kind(eren) hebben.
Zwarte tekst: Diversity and inclusion.