Stilte en reflectie

Waarom

Voor de initiatiefnemers is de ervaring van gedeelde stilte en het gemeenschappelijk mediteren een belangrijke basis in het leven. Het gaat daarbij om te leren zijn met wat er is, als mens, en ook om ruimte te scheppen waarin eenieder zijn of haar wensen, verlangens of angsten kan delen. Door het ‘niet(s) doen’ kan in die stille ruimte iets nieuws worden geboren. Om een gezonde, florerende gemeenschap te kunnen vormen en zijn, is het van belang dat we momenten van stilte kunnen ervaren, om bij jezelf te kunnen zijn, om te kunnen waarnemen wat er ín en om ons heen gebeurt.

Ook in het contact met mensen die op een andere of moeilijkere manier prikkels en informatie verwerken of in het contact met mensen die niet kunnen spreken, is dit van belang.
Door deze manier van bezinning ervaren we meer rust, waardoor ook besluitvorming makkelijker kan verlopen.

Naast stilte en stil (samen)zijn, is (zelf)reflectie belangrijk. Om ruimte te maken voor ieders eigen(aardig)heid en “andersheid”, en daarbij ook je eigen zwaktes en onzekerheden aan te durven kijken (zie ook Bos & Abma, 2021).

Wat

Wanneer we gezamenlijk afstemmen op stilte kan dit een veld scheppen waarin we ons los kunnen maken van gedachten, (voor)oordelen, fixaties, enzovoort. Vanuit stilte kan je een situatie onbelast en fris beleven en tegemoet treden.

Jezelf een spiegel voorhouden door zelfreflectie betekent dat je stilstaat bij wat je doet of niet doet, hoe je werkt enzovoort, door naar jezelf te kijken over een bepaalde periode. Je denkt daarbij na over de keuzes die je hebt gemaakt. Waarom heb ik het toen zo aangepakt? En waarom ging dit goed? Of juist minder goed? Ook sta je stil bij de talenten en vaardigheden die je inzet. Waar ben ik goed in en wat kan er juist beter (of wat laat ik graag aan een ander over)? Je stelt jezelf daarbij ook de vraag hoe je je daarbij voelde. Werd ik er blij van of juist niet? Vond ik het spannend? Zelfreflectie is een moment om naar jezelf te kijken om te groeien en te ontwikkelen.

Hoe

We hebben oog voor onze wijze van communicatie, het geven en ontvangen van feedback. We willen verbindend communiceren, waarbij we steeds oog hebben voor elkaars gevoelens en behoeften. Relaties kunnen zich zo verdiepen en er ontstaat meer innerlijke rust en ruimte. Conflicten en spanningen kunnen dan verminderen en er ontstaat vaak voor beide gesprekspartners ruimte voor verdiepend contact en dialoog.

Zo beginnen en eindigen we elke bijeenkomst met stilte. Tijdens overlegmomenten dragen we er zorg voor dat iedere deelnemer voldoende ruimte heeft om zich te laten horen. Daarbij luisteren we oprecht naar degene die aan het woord is.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat we op onze woon- en leefplek ruimte hebben waar de stilte ervaarbaar is, bijvoorbeeld in een gezamenlijke stilteruimte waarin we kunnen mediteren. Zo willen we stilte en reflectie faciliteren.